Publikacje

2 czerwca 2020 / autor:

Konstrukcja umorzenia subwencji oznacza, że najwyższy poziom umorzenia (75% kwoty subwencji) otrzymują firmy, które mimo tego, że notują spadki sprzedaży to jednak nie redukują zatrudnienia.   Subwencje finansowe udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. są bodaj najkorzystniejszą formą wsparcia ze strony państwa w ramach tarcz antykryzysowych. O ich atrakcyjności przesądzają dwie cechy: (1) istotność […] [...] czytaj więcej

15 kwietnia 2020 / autor: Krzysztof Sokołowski

Najemca może żądać obniżenia czynszu najmu z powodu wystąpienia pandemii koronowirusa (COVID-19). Może także domagać się rozwiązania tej umowy.     Wprowadzone przez Radę Ministrów obostrzenia w zakresie poruszania, izolacji, zakazów prowadzenia działalności spowodowały, że wiele firm musi ponosić koszty stałe, w tym koszty najmu, mimo że prowadzenie działalności jest fatycznie niemożliwe (np. z […] [...] czytaj więcej

29 marca 2020 / autor: Krzysztof Sokołowski

Poniżej przedstwiamy formy wsparacia przedsiębiorcow i pracowników przewidziene w uchwalonej przez Sejm RP, ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Niewątpliwie nie są to rozwiązania satsfakcjonujące a ustawa […] [...] czytaj więcej

23 marca 2020 / autor: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia czasowe ograniczenia prowadzenia, niektórych typów działalności (restauratorów, najemców lokali w galeriach handlowych, właścicieli hoteli, klubów sportowych czy organizatorzy szkoleń), wydają się być, z punktów widzenia tzw. przeciętnego obywatela, przejawem troski o zdrowie. Jednak z punktu widzenia obywatela-prawnika są przejawem obiektywnie bezprawnego działania państwa.     Czasowy zakaz prowadzenia działalności […] [...] czytaj więcej

7 października 2019 / autor: Krzysztof Sokołowski

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Dziubak C-260/18 dotyczący kredytów frankowych. Czy powszechna euforia, jaka pojawiła się w prasie, ma swoje usprawiedliwienie? Co wynika praktycznego z tego wyroku i którzy frankowicze mają powód do satysfakcji?     dotyczy on tylko tych umów kredytowych, które są indeksowane do waluty obcej. Nie dotyczy umów […] [...] czytaj więcej

9 listopada 2017 / autor: Krzysztof Sokołowski

Tylko odszkodowanie płatne na podstawie ugody sądowej korzysta ze zwolnienia od podatku od dochodów osób fizycznych.   Otrzymane odszkodowanie i zadośćuczynienie jest przychodem z tzw. innych źródeł (zob. art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przepis art. 21 ust.1 pkt. […] [...] czytaj więcej

14 września 2017 / autor: Krzysztof Sokołowski

Nowe przepisy wprowadzają utrudnienia w egzekucji z nieruchomości rolnych, zabudowań gospodarczych czy ciągników oraz maszyn rolniczych.   W dniu 2 sierpnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji. Rozporządzenie to uchyla dotychczas obowiązujące rozporządzenie wydane w tej samej materii.   [...] czytaj więcej

1 kwietnia 2016 / autor:

Ryzyko, jakie bierze na siebie pacjent, godząc się na zabieg operacyjny obejmuje tylko zwykłe powikłania pooperacyjne. Nie można uznać, by ryzykiem pacjenta były objęte komplikacje powstałe wskutek pomyłki, nieuwagi lub niezręczności lekarza.   Zgodnie z przepisem art. 16 ustawy o prawach pacjenta pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy [...] czytaj więcej

1 kwietnia 2016 / autor:

Uszkodzenie, podczas zabiegu, organu innego niż operowany nie może być uznawane za powikłanie uwalniające od odpowiedzialności lekarza. Niezamierzone uszkodzenie sąsiedniego organu będące wynikiem braku należytej staranności przy wykonaniu zabiegu winno być kwalifikowane, jako błąd medyczny wykonawczy.     Bardzo często przy zabiegach operacyjnych dochodzi do niezamierzonego uszkodzenia sąsiedniego organu. Niekiedy warunki przeprowadzanego zbiegu, dostępność poszczególnych [...] czytaj więcej

28 lutego 2016 / autor:

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. (III CZP 39/12) Sąd stwierdził, że roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Uchwała ta ma istotne znaczenie szczególnie w przypadku realizacji [...] czytaj więcej