Specjalizacje

PRAWO SPÓŁEK

prawo spółek

Obsługa prawna na etapie tworzenia Spółki:

 • Doradztwo w zakresie doboru optymalnej formy prawnej Spółki
 • Obsługa prawna procesu tworzenia i rejestracji spółki prawa handlowego   (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej), obejmująca:
  • opracowanie projektu oraz negocjacja treści aktu założycielskiego, statutu spółki
  • redakcja umów łączących wspólników, a towarzyszących zawiązaniu spółki prawa handlowego
  • obsługa prawna Zgromadzenia Wspólników/Zgromadzenia Akcjonariuszy powołującego członków organów spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna)
  • reprezentacja spółki w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
 • Obsługa prawna procesu tworzenia i rejestracji stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego

 

Pomoc prawna na etapie bieżącej działalności statutowej spółki:

 • Doradztwo dla organów spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna)
 • Obsługa prawna posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, opracowywanie treści uchwał i zarządzeń
 • Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa (uchwały, zarządzenia, regulaminy)
 • Obsługa prawna Zgromadzeń Wspólników/ Zgromadzeń Akcjonariuszy
 • Obsługa prawna takich czynności, jak :
  • zbycie udziałów/akcji z zachowaniem prawa pierwokupu
  • przymusowy wykupu udziałów/akcji
  • umorzenie udziałów
  • wnoszenie i zwrot dopłat przez wspólników
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
  • ustanowienie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników do zawarcia umowy lub reprezentacji przed sądem
 • reprezentacja procesowa w postępowaniach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Zgromadzenia Wspólników/Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Pomoc prawna na etapie likwidacji i przekształceń Spółek:

 • obsługa prawna likwidacji spółki prawa handlowego, tj.:
  • doradztwo w zakresie podjęcia uchwał Zgromadzenia Wspólników/ Zgromadzenia Akcjonariuszy o likwidacji spółki
  • doradztwo dla likwidatorów w przedmiocie otwarcia procesu likwidacji, sporządzenia bilansu otwarcia, reprezentacji w procesach, których przedmiotem jest ściągnięcie wierzytelności oraz ustalenia i spłata zobowiązań, negocjacje.
 • Doradztwo w zakresie doboru optymalnej formy prawnej Spółki jako docelowego modelu przekształcenia istniejącego już podmiotu
 • Obsługa prawna procesów nabywania i zbywania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • Obsługa prawna procesów podziału Spółki oraz wyodrębniania zorganizowanych części.
 • Obsługa prawna procesów łączenia podmiotów

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  captcha