Publikacje

Podatek od odszkodowania

9 listopada 2017 / autor: Krzysztof Sokołowski
podatek od odszkodowanie adwokaci radcy prawni

 

Tylko odszkodowanie płatne na podstawie ugody sądowej korzysta ze zwolnienia od podatku od dochodów osób fizycznych.

 

Otrzymane odszkodowanie i zadośćuczynienie jest przychodem z tzw. innych źródeł (zob. art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przepis art. 21 ust.1 pkt. 3 lit. b) tej ustawy przewiduje jednak zwolnienie z obowiązku zapłaty tego podatku w przypadku odszkodowań i zadośćuczynień płatnych na podstawie ugód sądowych.

 

Na tym tle u jednego z podatników, który prowadził procesy o zapłatę odszkodowania z tytułu „uszkodzenia mienia” oraz zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę materialną, powstała wątpliwość czy w przypadku gdy zakończy proces w drodze ugody pozasądowej zobowiązany będzie do zapłaty podatku.

 

W wyroku z dnia 9.06.2017 r. wydanym w sprawie sygn. akt II FSK 1302/15 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż mimo tego, że notariusz jest osobą zaufania publicznego a sporządzane przez niego dokumenty mają moc dokumentów urzędowych to jednak ugoda przed nim zawarta nie ma charakteru sądowego a wypłacone na jej podstawie odszkodowanie i zadośćuczynienie podlega opodatkowaniu.

 

Za ugodę równą ugodzie sądowej Sąd uznał natomiast ugodę zawartą przed mediatorem w toku postępowania mediacyjnego.

 

Zdaniem Sądu ograniczenia w zwolnieniu od obowiązku podatkowego mają swoje usprawiedliwienie w potrzebie ograniczenia pola nadużyć, jakie mogłyby występować w przypadku gdyby dopuścić zwolnienie podatkowe ze wszystkich typów ugód. Tymczasem ryzyko występowania takich nadużyć w postępowaniu sądowym jest niewielkie skoro w pozwie należy przedstawić okoliczności faktyczne, które podlegają weryfikacji sądu. Tymczasem mimo tego, że notariusz musi również opisać okoliczności usprawiedliwiające wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia to jednak nie ma on obowiązku weryfikowania ich rzetelności, co mogłoby prowadzić do nadużywania tej formy poprzez wypłatę wynagrodzenia, podlegającego opodatkowaniu, pod fikcyjną postacią odszkodowania.

Udostępnij
FacebookTwitterLinkedIn

Kontakt

Zapraszamy do  kontaktu z autorem artykułu.

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego opisując problem.

Postaramy się niezwłocznie udzielić Państwu odpowiedzi. 

    captcha