Publikacje

26 listopada 2015 / autor:

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczący roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie tzw. dekretu Bieruta. W sprawie tej skarżących reprezentował adwokat Krzysztof Sokołowski z naszej kancelarii. Staraniem adwokata Krzysztofa Sokołowskiego Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z dnia 13 czerwca 2011 roku [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Pełny skład Sądu Najwyższego podjął uchwałę zgodnie z którą do roszczeń onaprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjnąwydaną przed dniem 1 września 2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1, 2, 3 i 6 k.p.a. Oznacza to, że roszczenia te przedawniają [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym z jednej z uchwał fakt, iż nieruchomość była obciążona hipoteką, w dacie złożenia wniosku o ustanowienia własności czasowej, nie stanowił przeszkody do ustanowienia własności czasowej. Wątpliwość Sądu Apelacyjnego, który wystąpił do SN z pytaniem prawnym zrodziła się na tle art. 102 dekretu z dnia 11 października 1946 prawo rzeczowe. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

W jednej z uchwał Sąd Najwyższy orzekł, że dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za szkodę poniesioną na skutek wydania przed dniem 1 września 2004 r. decyzji administracyjnej, której nieważność została stwierdzona ostateczną decyzją administracyjną po tym dniu. Zdaniem Prezesa Prokuratorii Generalnej oznaczać to może, że część roszczeń dochodzona w ramach reprywatyzacji jest przedawniona. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w przedmiocie legitymacji czynnej Skarbu Państwa w sprawach odpowiedzialności za bezprawne decyzje administracyjne wydane przed 27 maja 1990 roku. Zdaniem SN za szkody powstałe wskutek wydania bezprawnych decyzji administracyjnych ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa, a nie jednostka samorządu terytorialnego. [...] czytaj więcej