Specjalizacje

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

zamówienia publiczne

Wykonawcom oferujemy usługi obejmujące:

 • Analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego
 • Pomoc prawną przy sporządzaniu oferty zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego
 • Doradztwo w zakresie analizy ofert złożonych przez innych wykonawców pod kontem ich zgodności z warunkami postępowania przetargowego
 • reprezentacja procesowa przed Krają Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach :
  • zaskarżenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego
  • zaskarżenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia ofert nie spełniających warunków SIWZ  
 • reprezentacja procesowa przed sądem w sprawie skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
 • kompleksowa obsługa prawna Wykonawcy w zakresie uczestnictwa w procedurach przetargowych

 

Zamawiającym oferujemy usługi obejmujące:

 • kompleksową obsługę prawną Zmawiającego w zainicjowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującą:
  • pomoc prawną przy wyborze trybu zamówienia
  • opracowanie dokumentacji przetargowej, a w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz tekstu umowy zawieranej z wykonawcą
  • opracowanie treści ogłoszenia o zamówieniu
 • pomoc prawną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w tym m.in.:
  • pomoc w udzieleniu odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego;
  • analizę prawną wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  • analizę złożonych ofert wykonawców pod kątem spełnienia warunków zamówienia publicznego
  • opracowywanie pism stanowiących wezwania do uzupełnienia braków oferty, do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, pism stanowiących rozstrzygnięcia o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Reprezentacja procesowa w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych i postępowaniu skargowym przed sądami.

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  captcha