Publikacje

6 października 2019 / autor: Krzysztof Sokołowski

Prokurent nie musi być zatrudniony w spółce na umowę o pracę. Może otrzymać wynagrodzenie także na podstawie uchwały zarządu Spółki. W niektórych przypadkach może to być korzystniejsze ze względu na mniejsze obciążenia podatkowe i zusowskie.   Powołując na prokurenta osobę zatrudnioną już w spółce na umowę o pracę Zarząd może w różny sposób ukształtować zasady, [...] czytaj więcej

3 listopada 2017 / autor: Krzysztof Sokołowski

Niekiedy od wynagrodzenia członka zarządu nie trzeba płacić składek na ubezpieczenie społeczne.   Powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie jest równoznaczne z zawarciem stosunku pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02 grudnia 2004 r. sygn. akt I PK 51/04). Relacja między spółką a członkiem zarządu może opierać […] [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

W uchwale z dnia 4.06.2009 Sąd Najwyższy określił, że odwołany członek zarządu może uczestniczyć w postępowaniu rejestrowym o wykreślenie go z rejestru na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w sytuacji gdy spółka akcyjna kupuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członkom zarządu i członkom rady nadzorczej łącznie, to ubezpieczenie nie stanowi przychodu tych osób, a zatem nie muszą oni płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (III SA/Wa 2019/08). Istotne jest uzasadnienie tego stanowiska, w którym sąd wyjaśnił, że przychód [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sąd Najwyższy po raz kolejny zajmował się zakresem odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej za długi tej spółki. Tym razem SN stwierdził, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przeciwko któremu wierzyciel spółki występuje z roszczeniem przewidzianym w art. 299 k.s.h., nie może bronić się zarzutem przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym wystawionym przeciwko spółce. W uchwale [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Wydatki na wykupienie polisy OC dla członków zarządu Spółki prawa handlowego tylko wtedy nie będą stanowiły nieodpłatnego przychodu po stronie członka zarządu – pracownika, jeżeli krąg ubezpieczonych osób nie zostanie z góry w polisie określony – tego rodzaju wniosek wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2008 roku znak: IPPB2/415-1082/08-2/SP [...] czytaj więcej