Specjalizacje

Obsługa prawna firm to coś więcej niż dzielenie się znajomością prawa. To indywidualna  i oparta na zaufaniu więź między doradcą a klientem.  Adwokaci, radcy prawni Kancelarii pozostają do stałej dyspozycji klienta, z preferencją co do pierwszeństwa i czasu wykonania usługi. Każdy klient otrzymuje swojego opiekuna (adwokat, radca prawny), który koordynuje świadczenia danej czynności przez prawnika/prawników [...] czytaj więcej

Rocznie prowadzimy kilkaset procesów o odszkodowania z różnych dziedzin. Mamy ponad dwudziestoletnią praktykę w obsłudze poszkodowanych i towarzystw ubezpieczeniowych. Dysponujemy unikalnym doświadczeniem. Mamy pełny obraz zmian orzecznictwa sądów w sprawach o odszkodowanie. Nie wyważamy otwartych drzwi. Wiemy kiedy i jakie odszkodowanie jest możliwe do uzyskania.     Reprezentujemy naszych klientów w sprawach obejmujących: odszkodowanie z […] [...] czytaj więcej

Nasze usługi w tym zakresie obejmują: kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości analizę sytuacji prawnej podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, a w tym możliwości nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; obsługa prawna transakcji obrotu nieruchomościami (doradztwo oraz opracowanie projektów umów dotyczących transakcji nabycia i sprzedaży nieruchomości, umów przeniesienia prawa własności w następstwie zawarcia umów warunkowych, umowy ustanowienia i sprzedaży [...] czytaj więcej

Wykonawcom oferujemy usługi obejmujące: Analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego Pomoc prawną przy sporządzaniu oferty zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego Doradztwo w zakresie analizy ofert złożonych przez innych wykonawców pod kontem ich zgodności z warunkami postępowania przetargowego reprezentacja procesowa przed Krają Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach : zaskarżenia specyfikacji istotnych warunków [...] czytaj więcej

Obsługa prawna na etapie tworzenia Spółki: Doradztwo w zakresie doboru optymalnej formy prawnej Spółki Obsługa prawna procesu tworzenia i rejestracji spółki prawa handlowego   (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej), obejmująca: opracowanie projektu oraz negocjacja treści aktu założycielskiego, statutu spółki redakcja umów łączących wspólników, a towarzyszących zawiązaniu spółki prawa handlowego [...] czytaj więcej

REPRYWATYZACJA Mimo istotnego ograniczenia możliwości przeprowadzenia postępowań reprywatyzacyjnych nadal istnieją możliwości odwrócenia skutków bezprawnych decyzji administracyjnych, zwrotu majątku lub otrzymania odszkodowania.    Proces reprywatyzacji obejmuje z reguły trzy etapy postępowania: przeprowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie uznanie za bezprawne decyzji „nacjonalizacyjnych” – stwierdzenie ich nieważności lub wydania z naruszeniem prawa  w zależności od efektów pierwszego etapu przystępujemy następnie [...] czytaj więcej

Doradzamy we wszystkich polach aktywności związanych z szeroko pojmowanym prawem cywilnym. Zajmujemy się pomocą prawną w zakresie:  roszczeń o naruszenie dóbr osobistych roszczeń o zapłatę i odszkodowania zarówno z tytułu niewywiązania się z umów jaki z tytułu czynów niedozwolonych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady roszczeń o podział majątku wspólnego roszczeń związanych z [...] czytaj więcej

W sferze naszej aktywności zawodowej pozostaje także stała obsługa prawna zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciel). W zakresie tej aktywności mieści się m.in. : bieżąca obsługa prawna portfela spraw sądowych  bieżąca obsługa prawna procesu likwidacji szkody (likwidacja szkody obejmująca pomoc w ustaleniu zasady odpowiedzialności, poziomu przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, praktyki orzeczniczej co do wysokości roszczeń, itp.) [...] czytaj więcej

Umowy Prawo cywilne jest podstawą wszelkiej aktywności gospodarczej. Prawnicy Kancelarii Sokołowski i Partnerzy Adwokaci Radcy Prawni opracowują projekty wszystkich typów umów obrotu gospodarczego starając się dostosować ich treść do zapotrzebowania konkretnego przedsięwzięcia. Przygotowujemy m.in. umowy: obejmujące obrót rzeczami (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa zamiany, umowa przedwstępna, itp.); obejmujące świadczenie usług (umowa zlecenia, umowa o dzieło, [...] czytaj więcej