Specjalizacje

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

inwestycje nieruchomości

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości
 • analizę sytuacji prawnej podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, a w tym możliwości nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
 • obsługa prawna transakcji obrotu nieruchomościami (doradztwo oraz opracowanie projektów umów dotyczących transakcji nabycia i sprzedaży nieruchomości, umów przeniesienia prawa własności w następstwie zawarcia umów warunkowych, umowy ustanowienia i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego);
 • analizę ryzyka i doradztwo w zakresie jego minimalizacji, przy transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości; w szczególności analizę ważności decyzji administracyjnych stanowiących podstawę wpisów w księgach wieczystych, umów ustanawiających prawo pierwokupu, użytkowania, zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • analizę możliwości realizacji zamierzonego sposobu zagospodarowania nieruchomości w świetle przepisów prawa budowlanego, przepisów prawa miejscowego (planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu), decyzji o warunkach zabudowy konkretnej nieruchomości.
 • Czynności zmierzające do wpisu lub wykreślenia wpisu dotyczącego hipotek, służebności, innych obciążeń i praw ustanowionych w księgach wieczystych;
 • opracowywanie i negocjacja umów najmu (w tym najmu komercyjnego), dzierżawy nieruchomości, umów ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu, użyczenia, darowizny nieruchomości, umowy ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, hipoteka)
 • przeprowadzanie procesu porządkowania stanu prawnego nieruchomości w celu bezpiecznego przeprowadzenia transakcji, a w tym przeprowadzania czynności regulacji stanu prawnego nieruchomości takich jak:
 • postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku,
 • postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości,
 • nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, uwłaszczenie,
 • postępowania wieczystoksięgowe związane ze zmianą właściciela, podziałem nieruchomości, uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, obciążeniem lub wykreśleniem hipoteki.
 • przeprowadzanie postępowań o zniesienie współwłasności oraz o dział spadku;
 • porządkowanie stanu prawnego związanego z procesami reprywatyzacyjnymi,
 • obsługa prawna najmu (najem komercyjny)
 • obsługa prawna inwestycji deweloperskich, analiza umów i prospektów deweloperskich
 • doradztwo w postępowaniach przetargowych dotyczących sprzedaży nieruchomości

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  captcha