Publikacje

10 lutego 2016 / autor:

Czy rodzicom przysługuje zadośćuczynienia za cierpnie związane z niepełnosprawnością ich dziecka, której źródłem jest błąd medyczny?   Nie ma wątpliwości, że dzieciom, które doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek błędu medycznego przysługują roszczenia odszkodowawcze obejmujących zadośćuczynienie, odszkodowanie czy rentę. Zazwyczaj jednak tracimy z pola widzenia fakt, że sytuacja taka to nie tylko dramat dziecka, najczęściej trwale [...] czytaj więcej

10 lutego 2016 / autor:

Sąd Najwyższy orzekł, w uchwale z dnia 20 grudnia 2012 roku (sygn. akt III CZP 93/12), że artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) – w brzmieniu sprzed dnia 11 lutego 2012 [...] czytaj więcej

9 lutego 2016 / autor:

Niedotlenienie płodu, stanowiąc istotne zagrożenie dla zdrowia i życia płodu/noworodka, coraz częściej jest przyczyną pozwów o odszkodowanie dochodzone od placówek medycznych. Skutki wystąpienia nieodtlenienia mogą być niezwykle rozległe. Źródłem niedotlenienia może być no najmniej kilka zjawisk/zdarzeń, z których nie wszystkie mogą być identyfikowane jako błędy medyczne uprawniające do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Dlatego też z tego [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczący roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie tzw. dekretu Bieruta. W sprawie tej skarżących reprezentował adwokat Krzysztof Sokołowski z naszej kancelarii. Staraniem adwokata Krzysztofa Sokołowskiego Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z dnia 13 czerwca 2011 roku [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Pełny skład Sądu Najwyższego podjął uchwałę zgodnie z którą do roszczeń onaprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjnąwydaną przed dniem 1 września 2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1, 2, 3 i 6 k.p.a. Oznacza to, że roszczenia te przedawniają [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 czerwca 2009 roku orzekł, że w razie niewykonania zobowiązania wierzyciel, który nie odstąpił od umowy może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a należne mu odszkodowanie nie jest ograniczone do wartości zadatku lub jego podwójnej wysokości. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Jeżeli do ustalenia nieważności umowy jest to niezbędne, sąd może samodzielnie stwierdzić naruszenie zakazu nadużywania pozycji dominującej – tak stwierdził Sąd Najwyższy. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Trybunał Konstytucyjny uznał w dzisiejszym wyroku, że przepis ordynacji podatkowej przyznający hipotece przymusowej ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa na zabezpieczenie zobowiązań podatkowych, prawo pierwszeństwa przed innymi hipotekami wcześniej ustanowionymi jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

W jednej z uchwał składu siedmiu sędziów NSA orzekł, iż odmowa przyznania dotacji z UE, w wyniku rozpoznania wniosku o dofinansowanie, jest decyzją administracyjną i podlega zaskarżeniu w toku instancji również do sądu administracyjnego. Inaczej rzecz się ma w przypadku gdy po zawarciu umowy o dofinansowanie Beneficjent otrzymuje pismo informacyjne o odmowie wypłaty dotacji. W [...] czytaj więcej