Publikacje

Umorzenie subwencji z PFR (COVID-19)

2 czerwca 2020 / autor:
Umorzenie subwencji PFR

 

Konstrukcja umorzenia subwencji oznacza, że najwyższy poziom umorzenia (75% kwoty subwencji) otrzymują firmy, które mimo tego, że notują spadki sprzedaży to jednak nie redukują zatrudnienia.

 

Subwencje finansowe udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. są bodaj najkorzystniejszą formą wsparcia ze strony państwa w ramach tarcz antykryzysowych. O ich atrakcyjności przesądzają dwie cechy: (1) istotność kwot wsparcia oraz (2) możliwość umorzenia ich znacznej części, co w efekcie zbliża je do funkcji bezzwrotnej dotacji.

 

W odczuciu społecznym funkcjonuje jednak mylne wyobrażenie, że z założenia umorzeniu podlega 75% subwencji finansowej, pod warunkiem utrzymania zatrudnienia. W tym stwierdzeniu jest tylko część prawdy. Różne są bowiem warunki umorzenia w zależności od tego czy mamy do czynienia z mikro przedsiębiorcą czy też małym lub średnim przedsiębiorcą

 

Kwalifikacja przedsiębiorcy  

 

Mikro przedsiębiorcą jest podmiot, który w dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniał mniej niż 10 osób i osiągnął obrót netto ze sprzedaży towarów i usług nieprzekraczający 2 milionów euro.

Małym przedsiębiorcą jest podmiot, który w tym samym okresie zatrudniał mniej niż 50 pracowników i osiągnął obrót netto ze sprzedaży towarów i usług nieprzekraczający 10 milionów euro.

Średnim przedsiębiorcą jest podmiot, który w tym samym okresie zatrudniał mniej niż 250 pracowników i osiągnął obrót netto ze sprzedaży towarów i usług nieprzekraczający 43 milionów euro.

 

Mikro przedsiębiorca – szansa na 75% umorzenia

 

W przypadku tej kategorii przedsiębiorcy subwencja finansowa ulega umorzeniu pod warunkiem:

 

  • Kontynuowania działalności przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej – spełnienie tego warunku uprawnia do umorzenia 25% subwencji;
  • Utrzymanie stanu zatrudnienia, rozumianego jako średnia liczba pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy w stosunku do zatrudnienia w roku 2019, obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz czerwca 2019 – spełnienie tego warunku uprawnia do umorzenia 50% subwencji. Przy czym, jeśli doszło do redukcji zatrudnienia to nie oznacza to utraty prawa do umorzenia tych kolejnych 50% subwencji lecz odpowiednie zmniejszenie tego umorzenia (wyliczone według wzoru zawartego umowie).

 

Mali i mikro przedsiębiorcy mają gorzej

 

W przypadku tych kategorii firm warunki umorzenia subwencji finansowej są trzy:

 

  • Kontynuowanie działalności przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej – spełnienie tego warunku uprawnia do umorzenia 25% subwencji.
  • Utrzymanie stanu zatrudnienia (sposób obliczenia średniej liczby pracowników analogiczny jak wyżej) – spełnienie tego warunku uprawnia do umorzenia 25% subwencji. Przy czym jeśli doszło do redukcji zatrudnienia to nie oznacza to utraty prawa do umorzenia tych kolejnych 25% subwencji lecz odpowiednie zmniejszenie tego umorzenia (wyliczone według wzoru zawartego umowie).
  • Poniesienie straty na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów. Aby doszło do umorzenia kolejnych 25% subwencji z tego powodu strata na sprzedaży musi być większa niż 25% otrzymanej subwencji. Mniejsza strata zmniejsza wartość umorzenia.

Wnioski 

Taka konstrukcja umorzenia subwencji oznacza, że najwyższy poziom umorzenia (75% kwoty subwencji) otrzymują firmy, które mimo tego, że notują spadki sprzedaży to jednak nie redukują zatrudnienia. Jeśli firma nie redukuje zatrudnienia, ale nie notuje też spadku sprzedaży netto to może liczyć maksymalnie na 50% umorzenia. Sytuacja, w której przedsiębiorca który notując stratę nie jest w stanie utrzymać zatrudnienia oznacza, że może on liczyć na umorzenie w przedziale 25% – 50% w zależności jak duża jest redukcja zatrudnienia. Przy czym w przypadku skali redukcji zatrudniania przekraczającej 50% średniego zatrudnienia subwencja, w tej dodatkowej 25 % części, nie polega umorzenia, lecz powinna być zwrócona. Umorzeniu podlega wówczas tylko 25 % subwencji z racji spełnienia jedynie warunku z pkt. 1).   

Udostępnij
FacebookTwitterLinkedIn

Kontakt

Zapraszamy do  kontaktu z autorem artykułu.

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego opisując problem.

Postaramy się niezwłocznie udzielić Państwu odpowiedzi. 

    captcha