Publikacje

6 października 2019 / autor: Krzysztof Sokołowski

Prokurent nie musi być zatrudniony w spółce na umowę o pracę. Może otrzymać wynagrodzenie także na podstawie uchwały zarządu Spółki. W niektórych przypadkach może to być korzystniejsze ze względu na mniejsze obciążenia podatkowe i zusowskie.   Powołując na prokurenta osobę zatrudnioną już w spółce na umowę o pracę Zarząd może w różny sposób ukształtować zasady, [...] czytaj więcej

9 listopada 2017 / autor: Krzysztof Sokołowski

Tylko odszkodowanie płatne na podstawie ugody sądowej korzysta ze zwolnienia od podatku od dochodów osób fizycznych.   Otrzymane odszkodowanie i zadośćuczynienie jest przychodem z tzw. innych źródeł (zob. art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przepis art. 21 ust.1 pkt. […] [...] czytaj więcej

3 listopada 2017 / autor: Krzysztof Sokołowski

Niekiedy od wynagrodzenia członka zarządu nie trzeba płacić składek na ubezpieczenie społeczne.   Powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie jest równoznaczne z zawarciem stosunku pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02 grudnia 2004 r. sygn. akt I PK 51/04). Relacja między spółką a członkiem zarządu może opierać […] [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym w sprawie Logstor ROR Polska (C-212/10) uznał, że wprowadzony ponownie w 2007 r. (bo od 1 maja 2004 r. podatek ten nie był pobierany) obowiązek zapłaty podatku od pożyczek udzielonych Spółkom przez ich wspólników  był niezgodny z przepisami unijnymi. Spółki kapitałowe mogą wiec występować o zwrot zapłaconego podatku od [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z miejscem parkingowym, które stanowi integralną część lokalu, jest opodatkowana 7-proc. VAT – tak wynika z treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (I SA/Ol 452/09). źródło: Gazeta prawna [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w sytuacji gdy spółka akcyjna kupuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członkom zarządu i członkom rady nadzorczej łącznie, to ubezpieczenie nie stanowi przychodu tych osób, a zatem nie muszą oni płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (III SA/Wa 2019/08). Istotne jest uzasadnienie tego stanowiska, w którym sąd wyjaśnił, że przychód [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sąd najwyższy stwierdził, że zamieszczenie w fakturze VAT, wystawionej przez przyjmującego zamówienie, adnotacji, że jej podpisanie stanowi potwierdzenie właściwej jakości i kompletności zakupionego towaru oraz podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych z tytułu zakupionych części i wykonanych usług, kształtuje między stronami umowy o dzieło stosunek gwarancji, do którego stosuje się przepisy art. 577 i n.k.c. [...] czytaj więcej