Specjalizacje

ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI

wywłaszczenie i reprywatyzacja

Właściciel nieruchomości, która nie została wykorzystana na cel wywłaszczenia, przewidziany w decyzji o wywłaszczeniu może wystąpić o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Analogiczne uprawnienie przysługuje byłemu właścicielowi, który sprzedał nieruchomość na podstawie umowy w postępowaniu wywłaszczeniowym.  Niejednokrotnie procedury wywłaszczania zostały przeprowadzone wadliwie, a nieruchomości, albo w ogóle nie zostały zagospodarowane albo zostały zagospodarowane w sposób niezgodny z celem wywłaszczenia. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem za zbędną dla realizacji celu wywłaszczenia uznaje się nieruchomość, na której nie rozpoczęto inwestycji w terminie 7 lat od daty wywłaszczenia i/lub nie zrealizowano tej inwestycji w terminie 10 lat.  Są to długotrwałe i trudne postępowania administracyjne, wymagające żmudnych poszukiwań materiałów archiwalnych i analiz dokumentacji archiwalnej. W zakresie naszej naszej aktywności pozostają takie czynności jak:  

  • analiza stanu prawnego nieruchomości (historycznego oraz aktualnego)
  • kwerenda w archiwach w celu odnalezienia informacji dotyczących stanu nieruchomości, jej wykorzystania na cel wywłaszczenia
  • analiza podstaw do domagania się zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
  • reprezenatacja w postępowaniu administracyjnym oraz przed sądami administracyjnymi
  • analiza i opracowanie zastrzeżeń do operatu szacunkowego (dotyczącego wartości nieruchomości oraz waloryzacji wysokości wypłaconego odszkodowania)   

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    captcha