Publikacje

TARCZA ANTYKRYZYSOWA WSPARCIE DLA FIRM I PRACOWNIKÓW (COVID-19)

29 marca 2020 / autor: Krzysztof Sokołowski
Tarcza Antykryzysowa wsparcie (COVID-19)

 

 

Poniżej przedstwiamy formy wsparacia przedsiębiorcow i pracowników przewidziene w uchwalonej przez Sejm RP, ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Niewątpliwie nie są to rozwiązania satsfakcjonujące a ustawa ta nie jest jeszcze obowiązujacym prawem, ale warto zapoznać się z jej rozwiązaniami, albowiem niektóre z nich będą przysługiały według zasady kto pierwszy ten lepszy.  

 

 

I. PRZESTÓJ I OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY

 

Ustawa wprowadza możliwość zawarcia z pracownikami porozumienia w/s ogłaszania przestoju ekonomicznego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej jednakni niż o 0,5 etatu.

 

 • Porozumienie zawiera pracodawca z przedstawicielami pracowników, tj. związkami zawodowymi a w ich braku przedstawicielem wybranym przez pracowników. Jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów przedstawiciela to może być to osoba/osoby wybrane uprzednio dla innych celów, np. konsultacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • W porozumieniu określić trzeba (1) grupy pracowników nim objęte, (2) czas przestoju lub obniżenia czasu pracy, (3) poziom obniżenia czasu pracy.
 • Pracodawca przekazuje kopię porozumienia okręgowymi inspektorowi pracy w terminie 5 dni od dnia zawarcia;

 

I.1. Świadczenia postojowe

 

Pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Samozatrudniony, który nie zawiesił działalności, jeżeli ma przychód niższy o 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca może otrzymać z ZUS FGŚP świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia

 

Osobie zatrudnionej na umowę cywilnoprawną, której wynagrodzenia wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługuje z ZUS FGŚP świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 2080 zl (brutto).

 

 

I.2. Dofinansowanie dla pracodawcy

 

Z uwagi na przestój pracodawca może otrzymać dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1.533,09 zł. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika, który zarabiał w poprzednim miesiącu więcej niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli ok. 15.600 zł.   

 

 

I.3. Warunki uzyskania dofinansowania  

 

Przysługuje każdemu przedsiębiorcy (mikro, mały, średni, duży), który:

 • nie zalegał ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019
 • zanotował spadek obrotów gospodarczych:
 • Nie mniej niż o 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku do FGŚP w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub
 • Nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku do FGŚP w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

 

I.4. Czas obowiązywania

 

Świadczenia przysługują przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku do ZUS FGŚP.

 

Niestety wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w kolejności wpływu i do wyczerpania środków. Z uwagi na to, że ostatnio ze środków FGŚP sfinansowano 13 emeryturę środków w FGŚP jest stosunkowo niewiele (niecałe 800 mln zł.). Z tego powodu być korzystniejszym źródłem wparcia będą dofinansowania z urzędu pracy.

 

 

 

II. DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY

 

Starosta (Powiatowy Urząd Pracy) może przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.    

 

Warunki

 

Nie przysługuje dużemu przedsiębiorcy. Uprawnieni są tylko mikro, mały i średni przedsiębiorca.

 

Musi wystąpić spadek obrotu w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; Poziom dofinasnowania jest uzależniony od poziomu spadku obrotów:

 • Przy co najmniej 30% spadku dofinansowanie wynosić może sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne jednak nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpiecznie społeczne; 
 • Przy co najmniej 50% spadku dofinansowanie wynosić może 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne jednak nie więcej jednak niż 70% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpiecznie społeczne; 
 • Przy co najmniej 80% spadku dofinansowanie wynosić może 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne jednak nie więcej jednak niż 90% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpiecznie społeczne;

 

Spadek obrotów jest liczony w ujeciu wartośćiowym i ilościowym w dowolnie wybranych 2 kolejnych miesiaącach kaledarzowych. 

 

Dofinansowaniem objęte jest nie tylko wynagrodzenie pracownika, ale także składki na ubezpieczenie społeczne (ale nie zdrowotne).     

 

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie zwartej z PUP umowy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i jest wypłacane co miesiąc.

 

Pracodawca musi utrzymać zatrudnienie przez czas dofinansowywania oraz po jego zakończeniu przez analogiczny czas pod rygorem zwrotu dofinansowania, ale bez odsetek.

 

Wniosek zgłasza się do PUP, ale po ogłoszeniu przez PUP naboru wniosków

 

 

 

III. ZWOLENIENIE ZE SKŁADEK ZUS

 

W wniosek przedsiębiorcy zwalania się go z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

 

Warunki

 

 • Uprawnienie takie przysługuje tylko MIKROPRZEDSIĘBIOROCOM
 • Przedsiębiorca został zarejestrowany przed 1.02.2020 r.
 • Nie skorzystał z innych form pomocy
 • Osiągnął przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w 2020 r. – zwracam uwagę, że mowa tu o przychodzie a nie dochodzie – Wydaje się, że wymóg ten nie dotyczy mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników i opłacających od nich składki, ale ustawa nie jest tutaj precyzyjna. 
 • Wniosek składa się do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 r., a więc wówczas, gdy wiadomym już jest, że uwagi na trudności składki nie zostały opłacone.  
 • Należy złożyć oświadczenie, m.in. o wysokości przychodu, którego prawdziwość ma weryfikować Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Jeśli uprawniony wprowadzi ZUS w błąd to jest obowiązany do zwrotu pomocy wraz z odsetkami za zwłokę.
Udostępnij
FacebookTwitterLinkedIn

Kontakt

Zapraszamy do  kontaktu z autorem artykułu.

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego opisując problem.

Postaramy się niezwłocznie udzielić Państwu odpowiedzi. 

  captcha