Publikacje

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA MAŁYCH FIRM I ZLECENIOBIORCÓW (COVID-19)

31 marca 2020 / autor: Katarzyna Grądzka
Świadczenie postojowe, małe firmy, zleceniobiorcy, covid-19

 

 

 

Na chwilę obecną świadczenie postojowe przysługuje w formie jednorazowej wypłaty. Projekt ustawy o COVID-19 zakłada możliwość przyznania ponownej wypłaty świadczenia, o czym miałaby zadecydować w rozporządzeniu Rada Ministrów, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

 

1. Komu przysługuje  

 1. Świadczenie przestojowe zostało przewidziane dla:
  1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (tzw. przedsiębiorcom jednoosobowym),
  2. osób wykonujących umowy cywilnoprawne, takie jak: umowa agencyjna, umowa o dzieło, zlecenie lub inne, do których w myśl Kodeksu Cywilnego, stosuje się przepisy o zleceniu.
 2. Świadczenie postojowe nie przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. zatrudnionym dodatkowo na umowę o pracę).
 3. Świadczenie postojowe przewidziane jest zarówno dla osób, które nie zawiesiły prowadzonej działalności gospodarczej, jak i tych, które zdecydowały się na zawieszenie.

 

 

2. Warunki otrzymania

2.1. Przedsiębiorcy jednoosobowi

Podstawowym warunkiem uzyskania świadczenia jest wystąpienie przestoju w prowadzeniu działalności przez osoby wymienione powyżej, spowodowane epidemią COVID-19 oraz spadek przychodów:

 1. w przypadku osób, które nie zawiesiły działalności gospodarczej – przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, a nie wyższy wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłaszanego przez Prezesa GUS), obowiązującego na dzień złożenia wniosku, tj. ok. 15.000 zł,
 2. w przypadku osób, które zawiesiły działalność gospodarczą – przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłaszanego przez Prezesa GUS), obowiązującego na dzień złożenia wniosku, tj. 15.681 zł (wartość prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku).
2.2. Wyjątek

Do przedsiębiorców jednoosobowych dokonujących rozliczenia podatku dochodowego
z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej oraz korzystających ze zwolnienia przedmiotowego VAT nie mają zastosowania wymogi wskazane powyżej.

 

2.3. Terminy graniczne
 1. Osoby, które nie zawiesiły prowadzonej działalności gospodarczej otrzymają świadczenie, jeśli rozpoczęły jej wykonywanie przed dniem 1 lutego 2020 roku.
 2. Osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą otrzymają świadczenie, jeśli zawieszenie nastąpiło po dniu 31 stycznia 2020 roku.

 

3. Zleceniobiorcy

Zleceniobiorcom świadczenie postojowe przysługuje jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłaszanego przez Prezesa GUS), obowiązującego na dzień złożenia wniosku, tj. 15.681 zł (wartość prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku).

 

3.1. Termin graniczny

Zleceniobiorca może uzyskać świadczenie postojowe jeśli umowa cywilnoprawna, będąca źródłem przychodu, została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 roku.

 

 

4. Wysokość świadczenia postojowego

 

Świadczenie przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2020 roku (tj. 2.080 zł brutto) . Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu ustawy świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter.

 

4.1. Wyjątki
 1. Zleceniobiorcy – w przypadku gdy suma przychodów z zawartych umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 roku, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.
 2. Przedsiębiorcom jednoosobowym dokonującym rozliczenia podatku dochodowego
  z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej lub korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego VAT, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,obowiązującego w 2020 roku.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

 

 

5. Jak uzyskać

5.1. Wniosek

Należy złożyć wniosek do ZUS, najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. W przypadku zleceniobiorców, wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

Do powyższego wniosku, zawierającego podstawowe dane  (m. in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr PESEL, NIP, nr rachunku płatniczego itp.) dołącza się oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uzyskania świadczenia postojowego, w tym wystąpienie przestoju, spadek przychodu, nieprzekroczenie określonego w ustawie progu przychodu oraz wszystkie inne dane, niezbędne do rozpoznania wniosku.

Dodatkowo, zleceniodawca lub zamawiający, winien dołączyć do wniosku następujące oświadczenie potwierdzające:

 1. niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanego wystąpieniem COVID-19,
 2. datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,
 3. uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż przewidziany próg ustawowy,
 4. otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych,

a także kopię umów cywilnoprawnych.

Powyższe oświadczenia, składane są przez przedsiębiorcę oraz odpowiednio zleceniodawcę i zamawiającego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

5.2. Forma wniosku

Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego może być złożony w formie papierowej albo elektronicznej (dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, jak również dokument złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS – PUE).

 

5.3. Decyzja/odwołanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania, w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku  rachunek.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia postojowego, uprawnionemu przysługuje odwołanie od decyzji ZUS. Odwołanie składa się do sądu właściwego, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała przedmiotową decyzję, w terminie 30 dni od jej doręczenia.

 

WAŻNE

Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe (np. na podstawie fałszywych oświadczeń), jest zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Udostępnij
FacebookTwitterLinkedIn

Kontakt

Zapraszamy do  kontaktu z autorem artykułu.

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego opisując problem.

Postaramy się niezwłocznie udzielić Państwu odpowiedzi. 

  captcha