Publikacje

Emeryt prezesem spółki

3 listopada 2017 / autor: Krzysztof Sokołowski
Spółka: Emeryt prezesem zarządu

 

 

Niekiedy od wynagrodzenia członka zarządu nie trzeba płacić składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie jest równoznaczne z zawarciem stosunku pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02 grudnia 2004 r. sygn. akt I PK 51/04). Relacja między spółką a członkiem zarządu może opierać się zarówno na zawartej umowie o pracę, kontrakcie menadżerskim lub samej uchwale Zgromadzenia Wspólników. W tej ostatniej  sytuacji relacje między członkiem zarządu a spółką opierają się na tzw. stosunku organizacyjnym o treści określonej w uchwale.

 

Jest wiele mankamentów takiego rozwiązania. Jest jednak jedna istotna korzyść. Wynagrodzenie pobierane bezpośrednio na podstawie aktu powołania członka zarządu (uchwały Zgromadzenia Wspólników) nie podlega obowiązkowym składkom ZUS. Osoba powołana na podstawie uchwały nie jest bowiem wymieniona w żadnej z kategorii podmiotów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jako podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że do takich osób zaliczono w roku 2015 osoby sprawujące funkcje członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej na podstawie powołania. Jednakże póki co członkowie zarządu nie są podobnie traktowani jak członkowie RN, co nie oznacza, że ustawodawca nie zmieni zdania.

 

Co istotne, dochód uzyskiwany z tytułu powołania nie powoduje ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia prawa do emerytury. Zgodnie z art. 104 ustawy o z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tzw. „dorabianie” emeryta na emeryturze jest ograniczone kwotowo, przekroczenie kwot (70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia) co może skutkować bądź zmniejszeniem bądź zawieszeniem wypłacania emerytury. Jednak ograniczenie to nie ma zastosowania, do osób które osiągają przychód z tytułu działalności nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 104 ust.2 ustawy o z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Sprawowanie funkcji na podstawie powołanie nie należy do żądnej z tych kategorii.

Udostępnij
FacebookTwitterLinkedIn

Kontakt

Zapraszamy do  kontaktu z autorem artykułu.

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego opisując problem.

Postaramy się niezwłocznie udzielić Państwu odpowiedzi. 

    captcha