Specjalizacje

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Stała obsługa prawna to coś więcej niż dzielenie się znajomością prawa. To indywidualna  i oparta na zaufaniu więź między doradcą a klientem.  Adwokaci, radcy prawni Kancelarii pozostają do stałej dyspozycji klienta, z preferencją co do pierwszeństwa i czasu wykonania usługi. Każdy klient otrzymuje swojego opiekuna (adwokat, radca prawny), który koordynuje świadczenia danej czynności przez prawnika/prawników posiadających odpowiednią do zgłaszanego problemu wiedzę i doświadczenie. Stała obsługa prawna przedsiębiorstw obejmuje w szczególności:

 

Obsługa prawna organów spółek, stowarzyszeń, fundacji

 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów,
 • opracowywanie zmian statutu i umowy spółki, umarzenie i zastaw udziałów i akcji, zbycie udziału i akcjami, wniesienie dopłat, przymusowe umorzenie (wykup)  udziałów i akcji;
 • opracowywanie projektów uchwał organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników/zgromadzenia akcjonariuszy) oraz reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy,
 • opracowywanie projektów umów oraz aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa (uchwał, zarządzeń, regulaminów),
 • rejestracja spółki, rejestracja zmian wpisów w krajowym rejestrze sądowym,

 

Doradztwo prawne w zakresie kontraktów handlowych

 • obsługa prawna bieżącej działalności handlowej spółki,
 • przygotowywanie, negocjowanie, opiniowanie projektów umów handlowych, umów w stosunkach wewnętrznych spółki, m.in. umów między wspólnikami/akcjonariuszami, umów łączących spółkę z jej wspólnikami/akcjonariuszami, umów zawieranych między spółką a członkami organów spółki, kontraktów menadżerskich;
 • opracowywanie instrukcji zawierania i zabezpieczania umów, systemu zarządzania wierzytelnościami;
 • przeprowadzanie analiz prawnych przedsiębiorstw (due diligence)
 • reprezentacja procesowa spółki w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji,

 

Tworzenie i likwidacja podmiotów

 • pomoc przy doborze optymalnej formy prawnej nowych spółki (optymalizacja pod względem podatkowym oraz gwarancji ochrony praw założycieli);
 • tworzenie fundacji, stowarzyszeń, w tym organizacji pożytku publicznego;
 • rejestracja spółki prawa handlowego (zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych)  
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw,
 • obsługa prawna procesu przekształcania formy prawnej spółki, łączenia i podziału spółki
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji spółek, a w tym obsługa prawna działalności likwidatora spółki, prowadzenie postępowań zmierzających do upadłości likwidacyjnej i układowej, reprezentacja wierzycieli przed syndykiem masy upadłości, nadzorcą sądowym oraz zarządcą, ocena możliwości zawarcia układu, jego negocjacja, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości oraz reprezentację procesową w toku postępowań likwidacyjnych i upadłościowych;

 

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy

 • Przygotowywanie umów o pracę i kontraktów menadżerskich.
 • Opracowywanie i negocjowanie, aktów wewnętrznych, tj.:  regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.
 • reprezentację pracodawcy w sporach procesowych i pozaprocesowych z pracownikami.
 • obsługa prawna działu kadr 

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub uzyskaniem innych szczegółowych informacji, 

prawnicy Kancelarii - adwokaci, radcy prawni - są do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

captcha