Publikacje

26 listopada 2015 / autor:

W jednej z uchwał Sąd Najwyższy orzekł, że dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za szkodę poniesioną na skutek wydania przed dniem 1 września 2004 r. decyzji administracyjnej, której nieważność została stwierdzona ostateczną decyzją administracyjną po tym dniu. Zdaniem Prezesa Prokuratorii Generalnej oznaczać to może, że część roszczeń dochodzona w ramach reprywatyzacji jest przedawniona. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Wydatki na wykupienie polisy OC dla członków zarządu Spółki prawa handlowego tylko wtedy nie będą stanowiły nieodpłatnego przychodu po stronie członka zarządu – pracownika, jeżeli krąg ubezpieczonych osób nie zostanie z góry w polisie określony – tego rodzaju wniosek wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2008 roku znak: IPPB2/415-1082/08-2/SP [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu. Sąd mimo dostrzeżenia niezgodności nie może dokonać wpisu do księgi wieczystej, jeśli powód nie żądał tego w takim zakresie. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Jeżeli do ustalenia nieważności umowy jest to niezbędne, sąd może samodzielnie stwierdzić naruszenie zakazu nadużywania pozycji dominującej – tak stwierdził Sąd Najwyższy. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sąd najwyższy stwierdził, że zamieszczenie w fakturze VAT, wystawionej przez przyjmującego zamówienie, adnotacji, że jej podpisanie stanowi potwierdzenie właściwej jakości i kompletności zakupionego towaru oraz podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych z tytułu zakupionych części i wykonanych usług, kształtuje między stronami umowy o dzieło stosunek gwarancji, do którego stosuje się przepisy art. 577 i n.k.c. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

W dniu 13 maja 2008 roku NSA w Warszawie orzekł w sprawie I FSK 600/07, ze polskie przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z przedsiębiorstwem są niezgodne z dyrektywą unijną. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Trybunał Konstytucyjny uznał w dzisiejszym wyroku, że przepis ordynacji podatkowej przyznający hipotece przymusowej ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa na zabezpieczenie zobowiązań podatkowych, prawo pierwszeństwa przed innymi hipotekami wcześniej ustanowionymi jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

W jednej z uchwał składu siedmiu sędziów NSA orzekł, iż odmowa przyznania dotacji z UE, w wyniku rozpoznania wniosku o dofinansowanie, jest decyzją administracyjną i podlega zaskarżeniu w toku instancji również do sądu administracyjnego. Inaczej rzecz się ma w przypadku gdy po zawarciu umowy o dofinansowanie Beneficjent otrzymuje pismo informacyjne o odmowie wypłaty dotacji. W [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów uznał, iż w przypadku gdy poszkodowanemu wypłacane jest odszkodowanie na podstawie kosztorysu naprawy należne jest ono w kwocie powiększonej o podatek VAT. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sąd Najwyższy w jednym z wyroków uznał, że członkowie Zarządu spółki kapitałowej, odpowiadający za zobowiązania tej spółki mogą podnosić wszystkie zarzuty, które mogliby podnieść w procesie, jaki wytoczył wierzyciel tej spółce. Mogą zatem mimo niekorzystnego wyroku dla spółki kwestionować istnienie zobowiązania z innych powodów, niż te które były przedmiotem postępowania sądowego. Konsekwencją tego poglądu jest [...] czytaj więcej