Publikacje

28 stycznia 2016 / autor:

Z dniem 22 lutego 2016 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Najważniejsze zmiany odnoszą się do następujących obszarów: Rezygnacji z typu umowy zawartej czas wykonania określonej pracy Zmiany zasad zatrudniania [...] czytaj więcej

22 grudnia 2015 / autor:

Błędy medyczne to obiektywnie nieprawidłowe zachowanie personelu placówki medycznej. Zachowania sprzeczne z zasadami wynikającym z wiedzy medycznej, zaleceń, rekomendacji, dobrych praktyk lekarskich zawsze będą traktowane jako błędy medyczne.      Nie każde niepowodzenia leczenia to błędy medyczne  uprawniające do odszkodowania. Pamiętajmy, że jesteśmy skomplikowaną maszyną, organizmem żywym, którego funkcjonowaniem żądzą procesy, które niekiedy nie są możliwe [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

artykuł w Rzeczpospolitej on-line   Chcę podzielić działkę budowlaną na dwie mniejsze. Działka od strony południowej i zachodniej przylega do drogi publicznej i z tych stron pas działki o szerokości ok. 4 m został wywłaszczony pod poszerzenie istniejącej drogi (początek lat 80-tych, mój tato nie odebrał pieniędzy z tytułu odszkodowania, prawdopodobnie nie było też formalnej [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Zgodnie z art. 481§1 kc odsetki przysługują wierzycielowi jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 359 §1 w zw. z art. 481 §1 k.c.). Tak więc odsetki należą się [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

1. Każda zabawka musi spełniać normy bezpieczeństwa określone w tzw. normach zharmonizowanych z dyrektywą 88/378/EWG. Normy te to nic innego jak wdrożona do polskiego ustawodawstwa powyższa dyrektywa. Jest ona zaimplementowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Problematyka posadowienia budynku na dwóch działkach stanowiących dwie rożne nieruchomości, dla których prowadzone są dwie różne księgi wieczyste dotyczy kilku gałęzi prawa. Na gruncie prawa cywilnego kwestia stanu prawnego budynku, który swoimi granicami wykracza poza granicę jednej nieruchomości powoduje pewne komplikacje natury własnościowej. Zasadniczo bowiem budynek dzieli los prawny gruntu (zasada superficies solo cedit), co [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wielokrotne przerywanie biegu 5-o letniego terminu przedawnienia podatków nie jest sprzeczne z konstytucją . Oznacza to, że w konkretnych przypadkach zobowiązanie podatkowe nigdy nie ulegnie przedawnieniu. Nie wyklucza to jednak naszym zdaniem podnoszenia zarzutu nadużycia prawa  w takim przypadku. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym w sprawie Logstor ROR Polska (C-212/10) uznał, że wprowadzony ponownie w 2007 r. (bo od 1 maja 2004 r. podatek ten nie był pobierany) obowiązek zapłaty podatku od pożyczek udzielonych Spółkom przez ich wspólników  był niezgodny z przepisami unijnymi. Spółki kapitałowe mogą wiec występować o zwrot zapłaconego podatku od [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczący roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie tzw. dekretu Bieruta. W sprawie tej skarżących reprezentował adwokat Krzysztof Sokołowski z naszej kancelarii. Staraniem adwokata Krzysztofa Sokołowskiego Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z dnia 13 czerwca 2011 roku [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Pełny skład Sądu Najwyższego podjął uchwałę zgodnie z którą do roszczeń onaprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjnąwydaną przed dniem 1 września 2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1, 2, 3 i 6 k.p.a. Oznacza to, że roszczenia te przedawniają [...] czytaj więcej