pic

Portal wiedzy

Prawo cywilne

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za śmierć osoby najbliższej

Sąd Najwyższy orzekł, w uchwale z dnia 20 grudnia 2012 roku (sygn. akt III CZP 93/12), że artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) – w brzmieniu sprzed dnia 11 lutego 2012 r. – nie wyłączał z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zadośćuczynienia za krzywdę osoby, wobec której ubezpieczony ponosił odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c. 

 

Uchwała ta ma istotne znaczenie w przypadku dochodzenia roszczeń za śmierć (np. w wypadku komunikacyjnym) jaka nastąpiła przed wejściem  w życie art. 446§3 i 4 kc, który obecnie przewiduje zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej. Zanim bowiem wszedł w życie art. 466 § 3 kc możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu śmierci osoby najbliższej istnieje jedynie wówczas gdy uda się wykazać naruszenie dób osobistych osób najbliższych. Powyższa uchwała przesądza, że za naruszenie dóbr osobistych odpowiedzialność ponosi rownież zakład ubezpieczeń.

 

 

PRZECZYTAJ TAKŻE