pic

Portal wiedzy

Prawo cywilne

Odmowa przyznania dotacji z UE

W jednej z uchwał składu siedmiu sędziów NSA orzekł, iż odmowa przyznania dotacji z UE, w wyniku rozpoznania wniosku o dofinansowanie, jest decyzją administracyjną i podlega zaskarżeniu w toku instancji również do sądu administracyjnego. Inaczej rzecz się ma w przypadku gdy po zawarciu umowy o dofinansowanie Beneficjent otrzymuje pismo informacyjne o odmowie wypłaty dotacji. W tym wypadku właściwa jest droga procesu przed sądem powszechnym.