pic

Portal wiedzy

Opinie i artykuły

Granice odpowiedzialności solidarnej inwestora

Inwestor ponosi solidarną z wykonawcą odpowiedzialność za brak zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy nawet wówczas gdy wysokość wynagrodzenia podwykonawcy przewyższa wynagrodzenie należne wykonawcy od inwestora w zakresie prac branżowych wykonywanych przez podwykonawcę.

 

Inwestor ponosi wobec podwykonawcy solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia przez wykonawcę ale w granicach odpowiedzialności wykonawcy wobec podwykonawcy. Powstaje zatem pytanie jakie są skutki wyrażenia przez inwestora zgody na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą, wykonującym część robót, którego wynagrodzenie przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy od inwestora za tę część robót?

 

O ile wynagrodzenie podwykonawcy nie przekracza całości (!) wynagrodzenia należnego wykonawcy to inwestor odpowiada za całość tak ustalonego wynagrodzenia. Nie zostaje bowiem zachwiana zasada gwarancyjnej odpowiedzialności inwestora za długi wykonawcy Natomiast naszym zdaniem inwestor nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawcy w stopniu większym niż wobec wykonawcy. Jeżeli zatem wynagrodzenie podwykonawcy przekraczałoby wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za całość robót to inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność wyłączenie do wysokości własnego zobowiązania wobec wykonawcy.