pic

Portal wiedzy

Opinie i artykuły

EGZEKUCJA DŁUGÓW ROLNIKA

Nowe przepisy wprowadzają utrudnienia w egzekucji z nieruchomości rolnych, zabudowań gospodarczych czy ciągników oraz maszyn rolniczych.

 

W dniu 2 sierpnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji. Rozporządzenie to uchyla dotychczas obowiązujące rozporządzenie wydane w tej samej materii.

 

Zasadnicza zmiana jaka się dokonuje w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego polega na wprowadzeniu zasady, iż nie podlegają egzekucji m.in.:

  • budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;
  • podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;

 

Obie te kategorie oznaczają wyłącznie możliwości prowadzenia egzekucji z najbardziej wartościowych składników majątkowych każdego gospodarstwa rolnego. Zarówno bowiem nieruchomości jak i wszelkiego rodzaju ciągniki i maszyny samobieżne posiadając istotną wartość zbywczą były do tej pory głównymi przedmiotami egzekucji komorniczych.

 

Ponieważ rozporządzenie przewiduje, że reguły w nim zawarte mają zastosowanie do spraw egzekucyjnych znajdujących się w toku, należy spodziewać się istotnych komplikacji w toku rozpoczętych egzekucji.

Przewidziane w rozporządzeniu wyłączenia spod egzekucji wpłyną prawdopodobnie na ocenę zdolności kredytowej rolników i ograniczą możliwość uzyskania kredytów i pożyczek.

 

Dla firm, których kontrahentami są rolnicy, oznacza to również konieczność ponownego przeanalizowania stosowanego systemu zabezpieczeń wierzytelności i modelu zarządzania wierzytelnościami przeterminowanymi.