Publikacje

26 listopada 2015 / autor:

Pełny skład Sądu Najwyższego podjął uchwałę zgodnie z którą do roszczeń onaprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjnąwydaną przed dniem 1 września 2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1, 2, 3 i 6 k.p.a. Oznacza to, że roszczenia te przedawniają [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Menadżer, który świadczy usługi zarządzania, nie może się rozliczać tak jak przedsiębiorca, nawet jeśli działa w spółce, albowiem istotą kontraktu menedżerskiego jest samodzielne zarządzanie zaś menedżer jest osobiście odpowiedzialny za efekty swoich, tym bardziej, że  to on zawiera umowę i samodzielnie zarządza firmą.(uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia br.) źródło: serwis EY [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z miejscem parkingowym, które stanowi integralną część lokalu, jest opodatkowana 7-proc. VAT – tak wynika z treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (I SA/Ol 452/09). źródło: Gazeta prawna [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Wydatki ponoszone na zwyczajowy poczęstunek kontrahentów czy klientów są kosztem uzyskania przychodu. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Interpretacją z 23 września 2009 r. (nr IPPB5/423-520/09-2/JC) potwierdził stanowisko podatnika (spółki). źródło: Rzeczpospolita [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją RP przepis uzależniający legalizację samowoli budowlanej od posiadania w  dniu wszczęcia postępowania decyzji ustalającej warunki zabudowy i stwierdzającej zgodność budowy z planem przestrzennego zagospodarowania, co praktycznie uniemożliwiało legalizację. Teraz taka decyzja nadal będzie niezbędna ale będzie można ja przedstawić w toku postępowania legalizacyjnego. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 czerwca 2009 roku orzekł, że w razie niewykonania zobowiązania wierzyciel, który nie odstąpił od umowy może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a należne mu odszkodowanie nie jest ograniczone do wartości zadatku lub jego podwójnej wysokości. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym z jednej z uchwał fakt, iż nieruchomość była obciążona hipoteką, w dacie złożenia wniosku o ustanowienia własności czasowej, nie stanowił przeszkody do ustanowienia własności czasowej. Wątpliwość Sądu Apelacyjnego, który wystąpił do SN z pytaniem prawnym zrodziła się na tle art. 102 dekretu z dnia 11 października 1946 prawo rzeczowe. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

W uchwale z dnia 4.06.2009 Sąd Najwyższy określił, że odwołany członek zarządu może uczestniczyć w postępowaniu rejestrowym o wykreślenie go z rejestru na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w sytuacji gdy spółka akcyjna kupuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członkom zarządu i członkom rady nadzorczej łącznie, to ubezpieczenie nie stanowi przychodu tych osób, a zatem nie muszą oni płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (III SA/Wa 2019/08). Istotne jest uzasadnienie tego stanowiska, w którym sąd wyjaśnił, że przychód [...] czytaj więcej

26 listopada 2015 / autor:

Zdaniem Sądu Najwyższego mimo tego, że obecne przepisy przewidują znaczne wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów sztuce, itp. powód może posiadać interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności sprawcy lub jego towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody mogące postać w przyszłości. [...] czytaj więcej