pic

Opinie i artykuły

EGZEKUCJA DŁUGÓW ROLNIKA

Nowe przepisy wprowadzają utrudnienia w egzekucji z nieruchomości rolnych, zabudowań gospodarczych czy ciągników oraz maszyn rolniczych.   W dniu 2 [...]

Granice odpowiedzialności solidarnej inwestora

Inwestor ponosi solidarną z wykonawcą odpowiedzialność za brak zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy nawet wówczas gdy wysokość wynagrodzenia [...]

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA ZA ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY WOBEC PODWYKONAWCY

  Przewidziana w art. 6471 k.c. zasada solidarnej odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy służy wzmocnieniu pozycji podwykonawcy. Inwestor [...]

Powikłanie a błąd medyczny

     Uszkodzenie, podczas zabiegu, innego niż operowany organu nie może być uznawane za powikłanie uwalniające od odpowiedzialności lekarza. Niezamierzone [...]

Odszkodowanie dla rodziców niepełnosprawnego dziecka (wrongful birth)

  Czy rodzice mogą dochodzić dla siebie zadośćuczynienia za osobiste krzywdy związane z niepełnosprawnością ich dziecka, której źródłem jest błąd [...]

Niedotlenienie okołoporodowe – procesowe aspekty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Niedotlenienie płodu, stanowiąc istotne zagrożenie dla zdrowia i życia płodu/noworodka, coraz częściej jest przyczyną pozwów o odszkodowanie dochodzone od placówek [...]

Umowa o pracę na czas określony – zmiany

Z dniem 22 lutego 2016 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 [...]

Błędy medyczne – rodzaje i tryby dochodzenia roszczeń

Błędy medyczne to obiektywnie nieprawidłowe zachowanie personelu placówki medycznej. Zachowania sprzeczne z zasadami wynikającym z wiedzy medycznej, zaleceń, rekomendacji, dobrych praktyk [...]

Czy można odzyskać nieruchomości wywłaszczone pod drogę?

artykuł w Rzeczpospolitej on-line   Chcę podzielić działkę budowlaną na dwie mniejsze. Działka od strony południowej i zachodniej przylega do [...]

Przedawnienie odsetek

Zgodnie z art. 481§1 kc odsetki przysługują wierzycielowi jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Wierzyciel może żądać odsetek [...]

Dopuszczalność wprowadzenia zabawki do obrotu w kontekście spełnienia „zasadniczych wymagań dla zabawek”

1. Każda zabawka musi spełniać normy bezpieczeństwa określone w tzw. normach zharmonizowanych z dyrektywą 88/378/EWG. Normy te to nic innego [...]

Wyodrębnienie samodzielnych lokali w budynku posadowionym na dwóch nieruchomościach

Problematyka posadowienia budynku na dwóch działkach stanowiących dwie rożne nieruchomości, dla których prowadzone są dwie różne księgi wieczyste dotyczy kilku [...]