pic

Portal wiedzy

Kronika orzecznictwa

Kara umowna nie przysługuje odstępującemu od umowy

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. (III CZP 39/12) Sąd stwierdził, że roszczenie o zapłatę kary [...]

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za śmierć osoby najbliższej

Sąd Najwyższy orzekł, w uchwale z dnia 20 grudnia 2012 roku (sygn. akt III CZP 93/12), że artykuł 34 ust. [...]

Egzekucja podatków nie ulega przedawnieniu

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wielokrotne przerywanie biegu 5-o letniego terminu przedawnienia podatków nie jest sprzeczne z konstytucją . Oznacza to, [...]

Podatek od pożyczek od wspólników do zwrotu

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym w sprawie Logstor ROR Polska (C-212/10) uznał, że wprowadzony ponownie w 2007 r. (bo [...]

Art. 215 ugn niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczący roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieruchomości przejętych [...]

Roszczenia reprywatyzacyjne jednak nie przedawnione

Pełny skład Sądu Najwyższego podjął uchwałę zgodnie z którą do roszczeń onaprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjnąwydaną przed dniem 1 [...]

Podatek liniowy nie dla menadżera

Menadżer, który świadczy usługi zarządzania, nie może się rozliczać tak jak przedsiębiorca, nawet jeśli działa w spółce, albowiem istotą kontraktu [...]

Opodatkowanie garażu

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z miejscem parkingowym, które stanowi integralną część lokalu, jest opodatkowana 7-proc. VAT – tak wynika z [...]

Poczęstunek a koszty uzyskania przychodu

Wydatki ponoszone na zwyczajowy poczęstunek kontrahentów czy klientów są kosztem uzyskania przychodu. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Interpretacją [...]

Legalizacja samowoli budowlanej

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją RP przepis uzależniający legalizację samowoli budowlanej od posiadania w  dniu wszczęcia postępowania decyzji ustalającej [...]

Odszkodowanie niezależnie od zadatku

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 czerwca 2009 roku orzekł, że w razie niewykonania zobowiązania wierzyciel, który nie odstąpił [...]

Reprywatyzacja – dekret warszawski

Zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym z jednej z uchwał fakt, iż nieruchomość była obciążona hipoteką, w dacie złożenia wniosku o ustanowienia [...]

Odwołanie członka zarządu

W uchwale z dnia 4.06.2009 Sąd Najwyższy określił, że odwołany członek zarządu może uczestniczyć w postępowaniu rejestrowym o wykreślenie go [...]

Ubezpieczenie członków zarządu spółki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w sytuacji gdy spółka akcyjna kupuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członkom zarządu i członkom [...]

Interes przy ustaleniu odpowiedzialności na przyszłość

Zdaniem Sądu Najwyższego mimo tego, że obecne przepisy przewidują znaczne wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów [...]

Odpowiedzialność członków zarządu spółki

Sąd Najwyższy po raz kolejny zajmował się zakresem odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej za długi tej spółki. Tym razem SN [...]

Roszczenia reprywatyzacyjne przedawnione

W jednej z uchwał Sąd Najwyższy orzekł, że dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za szkodę poniesioną na [...]

Polisy OC członków zarządu

Wydatki na wykupienie polisy OC dla członków zarządu Spółki prawa handlowego tylko wtedy nie będą stanowiły nieodpłatnego przychodu po stronie [...]

Pozew musi być dobrze skonstruowany

W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany [...]

Nieważność umowy narzuconej przez monopolistę

Jeżeli do ustalenia nieważności umowy jest to niezbędne, sąd może samodzielnie stwierdzić naruszenie zakazu nadużywania pozycji dominującej – tak stwierdził [...]

Gwarancja jakości w fakturze

Sąd najwyższy stwierdził, że zamieszczenie w fakturze VAT, wystawionej przez przyjmującego zamówienie, adnotacji, że jej podpisanie stanowi potwierdzenie właściwej jakości [...]

Prezenty dla kontrahentów bez VAT

W dniu 13 maja 2008 roku NSA w Warszawie orzekł w sprawie I FSK 600/07, ze polskie przepisy dotyczące opodatkowania [...]

Hipoteka uprzywilejowana Skarbu Państwa

Trybunał Konstytucyjny uznał w dzisiejszym wyroku, że przepis ordynacji podatkowej przyznający hipotece przymusowej ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa na zabezpieczenie [...]

Odmowa przyznania dotacji z UE

W jednej z uchwał składu siedmiu sędziów NSA orzekł, iż odmowa przyznania dotacji z UE, w wyniku rozpoznania wniosku o [...]

Odszkodowanie od ubezpieczyciela razem z VAT

Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów uznał, iż w przypadku gdy poszkodowanemu wypłacane jest odszkodowanie na podstawie kosztorysu naprawy należne [...]

Odpowiedzialność członków Zarządu

Sąd Najwyższy w jednym z wyroków uznał, że członkowie Zarządu spółki kapitałowej, odpowiadający za zobowiązania tej spółki mogą podnosić wszystkie [...]

Akcyza od aut

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał polskie przepisy dotyczące akcyzy od aut sprowadzanych z krajów UE za niezgodne z prawem wspólnotowym. Skutkiem [...]

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za bezprawne decyzje

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w przedmiocie legitymacji czynnej Skarbu Państwa w sprawach odpowiedzialności za bezprawne decyzje [...]