O nas

 

Naszą ambicją jest tworzenie firmy przyjaznej, otwartej, zrozumiałej i rozumiejącej, potrafiącej ustalić hierarchie ważności spraw, bez zbędnego narzucania się, w atmosferze dyskrecji i poufności. Wsłuchujemy  się w potrzeby naszych Klientów.

 

czytaj więcej

 

Klient ma prawo oczekiwać od nas szybkiej, rzetelnej i kompetentnej informacji prawnej, opartej na aktualnym stanie wiedzy i praktyki orzeczniczej sądów. Informacji konkretnej i bardzo praktycznej, bez zbędnego teoretyzowania.  

 

czytaj więcej

 

Przywiązujemy dużą uwagę do prawidłowej komunikacji z klientem. Staramy się proponować rozwiązania proste, ekonomicznie zracjonalizowane, które w możliwie krótkim czasie pozwolą skutecznie osiągnąć zakładane przez klienta cele.

 

czytaj więcej

Specjalizacje

Stała obsługa prawna to najbardziej efektywna forma współpracy klienta z prawnikiem.  Jej celem jest takie ułożenie funkcjonującego biznesu tak, aby zapobiegać zagrożeniom a nie usuwać skutki błędnych decyzji. Stała obsługa prawna obejmuje m.in. :

 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • doradztwo prawne we wszystkich aspektach bieżącej działalności spółki, przedsiębiorcy
 • negocjacje i redakcja umów handlowych 
 • obsługa prawna działalności organów spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie wspólników)
 • obsługa prawna spraw pracowniczych, działu kadr
 • zarządzenie wierzytelnościami, ich windykacja, obsługa prawna procesu pakietowej cesji wierzytelności ...   
czytaj więcej

Prowadzimy procesy o odszkodowania obejmujące, m.in. :

 • odszkodowania po wypadku komunikacyjnym (odszkodowania z OC i AC)
 • odszkodowania za błędy medyczne (błędy lekarskie, zdarzenia medyczne),
 • odszkodowania za śmierć osoby najbliższej i uszkodzenia ciała,
 • odszkodowania od Skarbu Państwa z tytułu szkód wywołanych bezprawnymi decyzjami administracyjnymi,
 • odszkodowania z tytułu błędów księgowych, doradców podatkowych,
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ....
czytaj więcej

Prawo budowlane i inwestycje w komercyjne nieruchomości stanowią istotną częścią naszej praktyki zawodowej. 

 • Przeprowadzamy audyt stanu prawnego nieruchomości 
 • Doradzamy w zakresie redakcji wszelkich umów niezbędnych do pozyskania nieruchomości (umowy sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy dzierżawy i najmu) 
 • doradzamy na etapie postępowań o ustalenie warunków zabudowy nieruchomości, uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą prawo budowlane,
 • doradzamy na etapie wykonywania prac budowlanych ....
czytaj więcej

Doradzamy zarówno wykonawcom realizującym zamówienia publiczne jak i zamawiającym realizującym inwestycje finansowane ze środków publicznych. Doradzamy na etapie :

 • sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (siwz), a w tym opracowania wzorca umowy,
 • sporządzania oferty, udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (siwz),
 • redakcji odwołania do KIO od rozstrzygnięć o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty i wykluczeniu wykonawcy,
 • reprezentacji klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz w sprawach skarg na orzeczenia KIO kierowanych do sądów powszechnych
czytaj więcej

Nasze doradztwo obejmuje m.in :

 • wybór optymalnej formy prawnej prowadzenia biznesu,
 • negocjacje umowy i cały proces rejestracji spółki 
 • pełna obsługa prawna dla organów spółek (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzeń Wspólników/akcjonariuszy).
 • łączenie spółek, ich podział oraz przekształcanie 
 • Obsługa prawna takich czynności, jak :
  • zbycie udziałów/akcji z zachowaniem prawa pierwokupu
  • przymusowy wykupu udziałów/akcji
  • umorzenie udziałów
  • wnoszenie i zwrot dopłat przez wspólników
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
czytaj więcej

Analizujemy możliwości odwrócenia skutków prawnych aktów nacjonalizacji nieruchomości, przedsiębiorstw (w tym młynów, gorzelni, itp) .

 • przeprowadzamy kwerendy (poszukiwania dokumentów) w archiwach zmierzające do odtworzenia stanu faktycznego i prawnego znacjonalizowanych nieruchomości i przedsiębiorstw.
 • Doradzamy w sprawach wyboru najbardziej optymalnej ścieżki odzyskania znacjonalizowanego majątku.

Reprezentujemy byłych właścicieli w postępowaniach administracyjnych i sądowych zmierzających do stwierdzenia nieważności aktów nacjonalizacyjnych i dochodzenia zwrotu wywłaszczonego majątku oraz dochodzenia odszkodowania za bez prawne decyzje administracyjne i mienie utracone ... 

 

czytaj więcej

Doradzamy we wszystkich polach aktywności związanych z szeroko pojmowanym prawem cywilnym. Zajmujemy się pomocą prawną w zakresie: 

 • roszczeń o naruszenie dóbr osobistych
 • roszczeń o zapłatę i odszkodowania zarówno z tytułu niewywiązania się z umów jaki z tytułu czynów niedozwolonych
 • roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
 • roszczeń o podział majątku wspólnego
 • roszczeń związanych z prawem mieszkaniowym (ustanowienie odrębnych własności lokali, rozliczenia o nakłady i pożytki, rozliczenia z wspólnotą mieszkaniową ....
czytaj więcej

W sferze naszej aktywności zawodowej pozostaje także stała obsługa prawna zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciel). W zakresie tej aktywności mieści się m.in. :

 • bieżąca obsługa prawna portfela spraw sądowych 
 • bieżąca obsługa prawna procesu likwidacji szkody (likwidacja szkody obejmująca pomoc w ustaleniu zasady odpowiedzialności, poziomu przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, praktyki orzeczniczej co do wysokości roszczeń, itp.)
 • analiza i redakcja wzorów ogólnych warunków umów, eliminacja klauzul abuzywnych
 • reprezentacja procesowa we wszystkich typach postępowań ....
czytaj więcej

Opracowujemy projekty wszystkich typów umów starając się dostosować ich treść do zapotrzebowania konkretnego przedsięwzięcia. Przygotowujemy m.in. umowy:

 • obejmujące obrót rzeczami (umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa zamiany, umowa przedwstępna, itp.);
 • obejmujące świadczenie usług (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, itp.).
 • obejmujące korzystanie z rzeczy (umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowa leasingu, itp.)
 • obejmujące finansowanie działalności (umowa pożyczki, cesja wierzytelności, przejęcia długu ....
czytaj więcej

Wierzycielom i dłużnikom oferujemy usługi obejmujące:

 • audyt prawny przedsiębiorstwa dłużnika
 • ogłoszenie upadłości - reprezentacja w postępowaniu sadowych oraz upadłościowym (upadłość likwidacyjna i układowa).
 • analiza ważności i skuteczności transakcji przeprowadzonych w czasie poprzedzającym ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja procesowa w postępowaniu o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej (skarga pauliańska); procesy o uznanie za bezskuteczne transkacji, które zostały zrealizowane z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • reprezentację interesów wierzyciela w toku postępowania upadłościowego
czytaj więcej

Prowadzimy postępowania administracyjne w ramach:

 • realizacji inwestycji budowlanych, a w tym  postępowanie o pozwolenie na budowę, warunki zabudowy, pozwolenia na użytkowanie, nakazy rozbiórki  (samowola budowlana),
 • rynku nieruchomości, a w tym postępowania  o wywłaszczanie nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrot nieruchomości wywłaszczonej, podział, scalanie i wymiana nieruchomości gruntowych, rozgraniczenie nieruchomości. 
 • sprawy ogólnoadministracyjne, a w tym wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją administracyjną, stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej, uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej ....
czytaj więcej

Doradzamy na każdym niemal etapie procesu budowlanego, tj.:

 • opracowywania zmian planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomościami zagospodarowania terenu
 • zgłoszenia wykonania prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 • postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę
 • tworzenia, negocjacji i zmian umów z generalnym wykonawcą, z wykonawcami i podwykonawcami, 
 • opracowywania umów o opracowanie koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego, o nadzór autorski  ....
czytaj więcej

PORADY ON-LINE

Prawnicy Kancelarii, adwokaci, radcy prawni prawni pozostają do Państwa dyspozycji gotowi udzielać porad prawnych także on line.  Prosimy skorzystać z formularza kontaktowego opisując problem, załączając dokumenty.  W terminie maksymalnie 2 dni roboczych otrzymacie Państwo wiadomość zwrotną
dotyczącą podjęcia się wykonania usługi, terminu jej wykonania, wyceny oraz sposobu płatności.

 

formularz

Publikacje

9 listopada 2017 / autor: Krzysztof Sokołowski

Tylko odszkodowanie płatne na podstawie ugody sądowej korzysta ze zwolnienia od podatku od dochodów osób fizycznych.   Otrzymane odszkodowanie i zadośćuczynienie jest przychodem z tzw. innych źródeł (zob. art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przepis art. 21 ust.1 pkt. […] [...] czytaj więcej

3 listopada 2017 / autor: Krzysztof Sokołowski

Niekiedy od wynagrodzenia członka zarządu nie trzeba płacić składek na ubezpieczenie społeczne.   Powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie jest równoznaczne z zawarciem stosunku pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02 grudnia 2004 r. sygn. akt I PK 51/04). Relacja między spółką a członkiem zarządu może opierać […] [...] czytaj więcej

14 września 2017 / autor: Krzysztof Sokołowski

Nowe przepisy wprowadzają utrudnienia w egzekucji z nieruchomości rolnych, zabudowań gospodarczych czy ciągników oraz maszyn rolniczych.   W dniu 2 sierpnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji. Rozporządzenie to uchyla dotychczas obowiązujące rozporządzenie wydane w tej samej materii.   [...] czytaj więcej

28 sierpnia 2016 / autor:

Inwestor ponosi solidarną z wykonawcą odpowiedzialność za brak zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy nawet wówczas gdy wysokość wynagrodzenia podwykonawcy przewyższa wynagrodzenie należne wykonawcy od inwestora w zakresie prac branżowych wykonywanych przez podwykonawcę. [...] czytaj więcej